หน้าหลัก พืช ศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่าย ศูนย์กิจกรรม โครงการพืชอาหารปลอดภัย
เกี่ยวกับโครงการ
รัฐกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย
กฎระเบียบอาหารปลอดภัย
พืชส่งออกที่สำคัญ
GAP
MRLs
คำศัพท์ที่น่ารู้ Technical Term
MSDS ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สารเคมีห้ามใช้ทางการเกษตร
การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
สาระความรู้เรื่องการส่งออก
สัญลักษณ์โครงการ อาหารปลอดภัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Web Link
      General Conditions of Use
      Privacy Statement
      Imprint


Untitled Document
ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในผลลำไยสด ที่จะส่งออกไป สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาตรการตรวจสอบเชื้อ ทางจุลชีววิทยา ในลำไยอบแห้งก่อนการส่งออกไป
มาตรการตรวจสอบเชื้อทางจุลชีววิทยา ในลำไยอบแห้ง ก่อนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน เป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้สด ออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน เป็นผู้ส่งออกทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน เป็นผู้ส่งออกผลลำไยสด ออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าพืชผัก 21 ชนิดไปญี่ปุ่น
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืชดินและน้ำ พ.ศ. 2548
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืช ดินและน้ำ
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืช ผัก และผล
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืช ผัก และผลไม้ พ.ศ. 2546
การส่งสินค้าผัก และผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
การส่งสินค้า ออกนอกราชอณาจักร 2542ฉ 91
การส่งสินค้า ออกนอกราชอณาจักร 2542ฉ 92
การส่งสินค้า ออกนอกราชอณาจักร 2542ฉ 93
การส่งออก กระเจี๊ยบเขียวไปญี่ปุ่น
การส่งออกการส่งผลไม้บางชนิด ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
การส่งออกมะม่วง ไปนิวซีแลนด์
การส่งออกมะม่วง ไปประเทศเกาหลี
การส่งออกมะม่วงสด และมังคุดไปญี่ปุ่น
การส่งออกมังคุด ไปออสเตรเลีย
การนำเข้าผลไม้ไทย ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนประกาศใช้มาตรการตรวจสอบ และกักกันผลไม้สดนำเข้าฉบับใหม่
รายชื่อผลไม้ส่งไปจีน
รายชื่อโรคแมลง ที่ถูกกักกันในประเทศจีน